If you’re not failing, you’re not trying hard enough.
-Jillian Michaels